Rodinný dům Plzeň – Roudná

Přáním investora bylo navrhnout moderní stavbu s plochou střechou, zajímavě řešenou fasádou a s požadavkem na minimální náklady na provoz domu, z hlediska vytápění, větrání a celkové spotřeby energie.

Z toho pak vycházel náš návrh hmotového řešení, exteriéru i interiéru, umístění na pozemku a dalších záležitostí, vyplývajících při zpracování studie. Samozřejmě se to neobešlo bez připomínek úřadů a jejich požadavků a snaha vyhovět pak také návrh lehce ovlivnila.

Pozemek se nachází v zastavěné části obce, v blízkosti řeky Mže a v pasivní zóně záplavového území. Z tohoto plynou zvláštní požadavky pro umístění a samotný návrh domu (členění na technickou a obytnou část).

Stavební objekt je koncipován jako jednogenerační rodinný dům, nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou.

Z požadavku dotčených orgánů kvůli umístění pozemku v pasivní zóně záplavového území vyplývá, že spodní patro je navrženo jako technické a provozní a druhé nadzemní podlaží je obytné, s dvěma samostatnými ložnicemi s koupelnami a obytnou galerií s otevřeným schodištěm.

Hmotově je dům navržen jako jednoduchý kvádr s obdélníkovou dispozicí. Pro odlehčení celé hmoty je spodní patro prosklené a stejný rastr je kopírován i ve 2.NP. Jednoduchost hmoty je vyvážena řešením fasád a jejich optickým rozčleněním s použitím kombinace omítky a fasádních obkladů.

Rodinný dům je navržen jako nízkoenergetický s tepelnou ztrátou 6kW, s řízeným větráním, vytápěním tepelným čerpadlem a s vhodnou orientací ke světovým stranám a tvarovým součinitelem A/V.

Veškeré obvodové konstrukce splňují požadované i doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540 a požadavky na prostup hluku do obytných místností.

  • Typ:

    nízkoenergetický rodinný dům

  • Lokalita:

    Plzeň - Roudná

  • Rok:

    2012 - 2013