Projekt pro ohlášení stavby

Stavební zákon popisuje možnosti, kdy lze žádat o ohlášení:

 • stavebník je povinen informovat o uvažované výstavbě majitelé sousedních nemovitostí (prokazuje to např. podpisem souseda)
 • objekt musí být navržen v souladu s územním plánem nebo územně plánovací informací
 • návrh stavby je v souladu s vyhl.č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu
 • objekt je „lehce“ napojitelný na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu
 • předpokládá se hladký průběh řízení – např. bez nutnosti získání výjimek od dotčených orgánů

– příkladem je novostavba rodinného domu: do 150m2 zastavěné plochy, 1PP do hloubky max.3m, 2NP+podkroví

OBSAH

– podrobně určen vyhl.č.499/2006 Sb.
(stavební úřady vyžadují přesné členění dokumentace a odstavců ve zprávách dle této vyhlášky)

Architektonické a stavebně technické řešení

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část – M 1:100, příp. 1:200 – základy, půdorysy, řezy, pohledy, výkresy přípojek, výkresy dopravního řešení

Stavebně konstrukční část (statická část)

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část – základy, výkresy tvaru monolitických konstrukcí, výkres sestavy kovových nebo dřevěných konstrukcí (např. krov), výkresy stropních kcí
 3. Statické posouzení – základy, nosné konstrukce, stanovení profilů nosných prvků…

Požárně bezpečnostní řešení

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část

Technika prostředí (TZB)

 1. Technická zpráva
 2. Výkresová část
 3. Výpočty – vždy zvlášť pro: vytápění, vzduchotechniku, ZTI…

Máte zájem o projekt pro ohlášení stavby?

Nezávazně nás kontaktujte:

  Vaše jméno

  Váš email

  Vaše zpráva

  Opište prosím text z obrázku
  captcha