Projekt pro územní řízení

Dokumentace pro územní řízení se zabývá:

 • architektonických ztvárněním
 • objemový a dispoziční návrh stavby
 • začleněním objektu do stávajícího terénu a okolní výstavby
 • dodržením podmínek územního plánu (výška objektu, zastavěná plocha pozemku, počet podlaží, využití stavby, tvar střechy – např. předepsaný sklon, barva a typ krytiny střechy…)
 • prověřením možností napojení na dopravní a inženýrské sítě

Územní řízení může proběhnout ve formě získání:

 1. Územně plánovací informace
  • v jistých případech nahrazuje vydaná informace stavebním řadem celé územní řízení
  • jedná se o výpis podmínek a zásad – více méně z územního plánu obce – pro realizaci stavby v území určeném pro výstavbu územním plánem, kdy se nepředpokládají komplikace s napojením na komunikace, inž. sítě apod.
 2. Územního rozhodnutí (např. Rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby…)

OBSAH:

– podrobně určen vyhl.č.503/2006 Sb.
(stavební úřady vyžadují přesné členění dokumentace a odstavců ve zprávách dle této vyhlášky)

A. Úvodní údaje (= základní údaje o stavbě, investorovi…)
B. Průvodní zpráva

 1. Charakteristika území a stavebního pozemku (poloha pozemku, shoda s územním plánem, napojení na inženýrskou a dopravní infrastrukturu…)
 2. Základní charakteristika stavby a jejího využívání (účel využívání stavby, trvala/dočasná stavba, etapizace výstavby…)
 3. Orientační údaje stavby (nároky na energie, zahájení a lhůta výstavby)

C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace

 • Situace širších vztahů M 1:5000
 • Celková situace stavby M 1:500 nebo M 1:1000
 • Návrh stavby v M 1:500 až M 1:200 – půdorysy podlaží, řezy, pohledy…
 • Pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny
 • Výkres požárně nebezpečného prostoru stavby

E. Dokladová část

 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury…

Máte zájem o projekt pro územní řízení?

Nezávazně nás kontaktujte:

  Vaše jméno

  Váš email

  Vaše zpráva

  Opište prosím text z obrázku
  captcha