RD Hrádek – realizace

[two_thirds]

Rodinný dům v Hrádku u Rokycan

zastavěná plocha: 187 m2

užitná plocha: 147 m2

velikost: 4+kk

přízemní dům typu bungalov, valbová střecha se sklonem 25°

 

Popis:

Přízemní rodinný dům typu bungalov, samostatně stojící na pozemku velkém necelých 1150 m2, nepravidelného tvaru.  Orientace hlavní fasády je jihozápadní, vyplývající jednak ze tvaru pozemku a jednak z požadavku na maximální solární zisky v zimním období. Dům byl navrhován jako nízkoenergetický, z vhodných stavebních materiálů obálky budovy a zároveň náležitým technologickým vybavením. Jako zdroj tepla bylo navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda, sloužící rovněž pro levnou přípravu teplé vody, větrání jako nucené s rekuperací s použitím jednotky s aktivní rekuperací, zajišťující také chlazení vzduchu.

Ne vše ale zůstalo u původního návrhu a v průběhu stavby došlo k různým úpravám.

 

Údaje o stavbě:

srpen 2012

→  začátek stavebních prací na domě – výkopy  a terénní úpravy, základy, vodorovná hydroizolace spodní stavby (pásy pod nosnými stěnami i příčkami)

 

Spodní stavba:

Pozemek byl skoro rovinatý, tedy nebylo nutno větších terénních úprav, byla sejmuta ornice v tl. cca 20 cm a terén dorovnán. Založení domu je navrženo klasicky na základových pasech pod hlavními nosnými stěnami a hmotnými příčkami. Pro pasy byly vyhloubeny rýhy se základovou spárou minimálně v nezámrzné hloubce a vylity betonem požadované třídy. Nadzemní část základových pasů je tvořena z betonových tvarovek ztraceného bednění a prolita betonem. Do základových pasů byla vložena také pomocná konstrukční svislá výztuž a provázána s výztužnými KARI sítěmi podkladní betonové desky. V rámci realizace základových konstrukcí byly provedeny jednak ležaté rozvody instalací TZB, elektroinstalací v chráničkách a jednak také uzemnění a příprava na hromosvod. Na závěr byly vybedněny boky pro podkladní betonovou mazaninu, vloženy výztužné KARI sítě při spodním povrchu desky a po okrajích a pod vnitřní nosnou stěnou (snad 🙂 a deska byla vybetonována. Po odbednění a nutné minimální technologické přestávce se přistoupilo k napenetrování povrchu mazaniny a položení hydroizolačních asfaltových pásů pod stěnami a utěsnění prostupů deskou. Tady byla provedena zásadní chyba, když realizační firma neponechala žádné přesahy hydroizolačních pásů pro pozdější napojení svislé části hydroizolace, naopak hydroizolace byla „krásně“ seříznuta zároveň s okrajem desky!! A to i přes to, že součástí projektové dokumentace byl i detail řešení soklové části stavby. Inu, vidět jsou na stavbách různé věci, bohužel ne vždy úplně pozitivní a vyžadující pak náročnější dodatečné vyřešení problému!

 

září 2012

→ zdění svislých nosných konstrukcí 1NP – obvodové zdivo z keramických bloků s výplní z tepelné izolace (EPS) tl. 440 mm, vnitřní nosné zdivo z keramických bloků tl. 300 mm

→ vyzdění vnitřního komína z keramického komínového systému pro budoucí krb

→ betonové nosné pilíře venkovní – u vstupu a na terase – z bednicích dílců s vloženou výztuží a probetonováním

→ průvlaky z ocelových válcovaných HEB profilů a s obetonováním

→ zdění příček z keramického zdiva

→ železobetonové pozední věnce na obvodovém a vnitřním nosném zdivu

→ zastřešení objektu – dřevěné sbíjené vazníky se zavětrováním kotvené bez pozednice přímo do  železobetonového věnce – montáž pomocí jeřábu

 

Horní hrubá stavba:

Obvodové zdivo jednopodlažního domu bylo navrženo z keramických broušených bloků s výplní z expandovaného polystyrénu, který je do dutin tvarovek integrován již z výroby, odpadá tedy pracné plnění, které bylo využíváno dříve, zejména třeba pro soklové zdivo a eliminaci tepelného mostu. Tyto bloky vynikají při relativně příznivé tloušťce 440mm (a jiné, dle zvoleného typu a konkrétního dodavatele) velmi dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi a poměrně příznivou cenou. Výhodou je určitě to, že odpadá další zateplování a tedy další vynaložené náklady i čas.

Sokl, místo klasického tepelného mostu, byl realizován dle projektu s použitím tvarovek menší tloušťky (380 mm), kdy se obvodové zdivo překonzolovalo a vznikl prostor pro tepelnou izolaci z vnější strany základu, pod terén i 25 cm nad úroveň horní hrany betonové podkladní mazaniny.

Dále pak byly dozděny vnitřní nosné stěny, příčky později. V rámci realizace vnitřních zdí byl vyzděn i vnitřní komín z keramického komínového systému pro budoucí napojení krbové vložky. Vyzděny z betonových bednicích dílců byly rovněž venkovní pilíře, do kterých byla zároveň vkládána svislá prutová výztuž s armokoši, provázaná jak se svislou výztuží základů, tak s budoucími ocelobetonovými průvlaky, aby bylo zajištěno dobré prostorové ztužení konstrukce.

Sloupy byly rovněž zmonolitěny betonem a pak se již, po nutné technologické pauze, mohlo přistoupit k realizaci venkovních průvlaků, tvořících nosnou konstrukci pro střechu. Tyto průvlaky byly, jak se ukázalo, celkem oříšek, hlavně kvůli navrženým ocelovým válcovaným profilům, které se bohužel podařilo objednat nějakým nedopatřením o něco kratší, než bylo v projektu, a na stavbě se to pak muselo řešit operativně. Ale vše se vyřešilo, profily byly osazeny na nosné zdivo, obedněny a poté probetonovány, zároveň s pozedními věnci. Do bednění byla vložena tepelná izolace po obvodě průvlaků, díky poměrně slušné tloušťce zdiva zde byl ještě ponechán prostor a „pro jistotu“ tepelná izolace pak po odbednění ještě doplněna.

 

říjen 2012 – listopad 2012

→ zastřešení objektu – dřevěné sbíjené vazníky se zavětrováním kotvené bez pozednice přímo do  železobetonového věnce – montáž pomocí jeřábu

→ zavětrování střešní konstrukce

→ konstrukce střešního pláště – pojistná hydroizolace, laťování, pokládka betonové střešní krytiny

→ klempířské prvky – okapní žlaby, oplechování apod.

→ další drobnější práce na stavbě – podbednění střechy, izolace věnců, průvlaků ap.

 

Po kratší technologické přestávce po betonáži průvlaků a pozedních věnců už mohlo být provedeno zastřešení celého objektu. Místo klasického tesařského krovu byl realizován krov z dřevěných sbíjených vazníků, připravených na CNC strojích již ve výrobě a na stavbě smontovaný podle kladečského plánu. Tento systém zastřešení a u bungalovu zároveň zastropení je výhodný z mnoha důvodů:

– rychlost – bezesporu největší výhoda tohoto systému

– cena – obvykle příznivější ve srovnání s jinými typy stropů – hlavně z důvodu větší subtilnosti dřevěných prvků krovu a také menších nároků na montážní síly díky mechanizaci a krátké době montáže i pro velké plochy střechy

– střecha již rovnou tvoří vodorovnou konstrukci stropu a je připravena pro zaklopení sádrokartonem či jinými deskovými materiály

– staticky jsou výhodné z hlediska možnosti zastřešení i velkých otevřených prostorů a také vytvoření poměrně tuhé střešní roviny, pokud je vhodně navrženo zavětrování krovu

 

Po zavětrování střechy a drobnějších dodatečných lokálních opravách krovu byla položena pojistná hydroizolační fólie a provedeno laťování pod střešní krytinu. Střešní skladba je navržena jako dvouplášťová, s větranou mezerou, takže byly ponechány průběžné otvory u okapové hrany a u hřebene, které byly později po položení betonové střešní krytiny opatřeny ochrannými síťkami proti vletu hmyzu i ptáků. V rámci střešní krytiny byly rovněž použity speciální tvarovky s větracími otvory u hřebenů střechy i pro prostupy větrání kanalizace, anténu apod.

V průběhu listopadu byly pak prováděny na stavbě drobnější práce, např. konstrukce podbednění střechy z OSB desek pro pozdější natažení lepidla a perlinky a zaomítání.

 

 

prosinec 2012

dodávka a montáž oken a vstupních dveří – z plastových vícekomorových profilů v šedém odstínu, mimo klasických oken a balkonových dveří do obytného prostoru i posuvné bezprahové terasové dveře

→ zatěsnění připojovací spáry oken – pomocí speciálních okenních těsnicích pásek – paropropustně z interiéru a nepropustně směrem dovnitř

 

 

Ještě před koncem roku byly po delších peripetiích na stavbu dodána a namontována okna z plastových vícekomorových profilů, rovněž také vstupní dveře a velká posuvná okna v obytném prostoru v bezprahovém provedení. Na naše doporučení byla pak realizována připojovací spára oken pomocí parotěsnicích a paronepropustných pásek místo klasického vyplnění spáry PUR pěnou. Toto sice zvedlo náklady o cca 10 tis., ale jedná se rozhodně o vhodný způsob řešení, který by v dnešní době měl již být standardem. Okna byla osazena do úrovně tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu, který se osazoval do systémových drážek ve zdivu.

Po montáži oken a dveří byla hotová uzavřená hrubá stavba a mohlo se pokračovat na vnitřcích, pokud mrazy dovolily.

 

 

leden 2013 – červenec 2013

realizace podlahového souvrství (položení hydroizolace v celé ploše stavby, tepelná izolace, anhydritový potěr) vč. položení instalací vody, kanalizace, elektroinstalací a také vzduchových kanálů pro teplovzdušné vytápění v podlaze a jejich vyústek

→ rozvody instalací vody, kanalizace, elektroinstalací, vzduchotechnické kanály

→ instalace krbové vložky a obezdění, napojení na komínový průduch

→ zateplení střechy minerální vlnou

→ provedení parozábrany

→ sádrokartonové podhledy na dřevěném/kovovém nosném roštu s vloženou tepelnou izolací

→ osazení jednotky teplovzdušného vytápění a větrání

→ vnitřní sádrové omítky

→ obklady a dlažby v jedné z koupelen

→ další stavební práce

 

V první polovině roku 2013 se pak již pokračovalo uvnitř domu, kde bylo nejdříve provedeno doplnění asfaltových pásů v celé ploše stavby, aby se mohlo přistoupit pak již k realizaci samotného podlahového souvrství dle skladby v projektové dokumentaci. Tepelná izolace byla provedena z podlahového polystyrénu a v této vrstvě pak byly vedeny rovněž instalace zdravotechniky, elektroinstalace a také vzduchové kanály pro teplovzdušné vytápění. Tento systém pro vytápění a větrání byl jednou z podstatných změn, které vzešly až v průběhu stavby, zřejmě z důvodu „nátlaku“  některé z firem. Vývoj od tepelného čerpadla přes kompaktní vzduchotechnickou jednotku s integrovaným elektrokotlem a bojlerem až po teplovzdušné vytápění je celkem zajímavý! Snad budou obyvatelé domu s touto volbou spokojeni, v době realizace minimálně díky tomu, že náklady na celý systém byly přibližně poloviční oproti tepelnému čerpadlu a podlahovému topení. Jaké budou náklady na provoz ukáže až čas.

Dále byla instalována krbová vložka, s prosklením ze tří stran a v interiéru velmi zajímavá. Vložka byla obezděna, napojena na komín a zprovozněna, takže v mrazech a později sychravém jarním počasí ideální.

Roznášecí vrstva podlah byla navržena i realizována z anhydritového potěru a v jedné ploše, bez nutnosti dilatací. Oddilatování bylo pouze pomocí izolačních pásků po obvodě místností, a to z důvodu eliminace akustických mostů a šíření kročejového zvuku.

Střecha, resp. strop byl zateplen minerální vlnou v celkové tloušťce 350 mm mezi vazníky a nad horními pásnicemi, realizován byl také prostup pro výlez a schody do půdního prostoru. Ze spodní strany vazníků pak byl našroubován rošt pro sádrokartonový podhled a mezi rošty ještě vložena tepelná izolace. Na rošt byla (oproti projektu trochu změna navržené skladby se záměnou pořadí) položena a přikotvena fóliová parozábran s přelepením spár mezi pásy a prostupů parotěsnicí páskou. Tímto způsobem ale nebylo řešeno napojení parozábrany na zdivo v místě zakončení, což byla zásadní chyba, která musela být odstraněna až dodatečně, neboť mezitím již byly realizováno zaklopení sádrokartonem. Na naše doporučení ale byly sádrokartony demontovány a napojení dořešeno, aby později nevznikaly obtížně řešitelé problémy s pronikáním vlhkosti v rozích stropů. Sádrokartonové desky pak byly přetmeleny a přebroušeny a připraveny pro finální nátěr.

Vnitřní omítky byly provedeny jako sádrové stříkané, dále se pokračovalo také s obklady v jedné z koupelen.

Rovněž byla instalována a testována jednotka teplovzdušného vytápění a větrání a napojena na prostupy sání a výfuku na fasádu.

V této době probíhala samozřejmě celá řada dalších prací, jako instalace systému inteligentního ovládání a elektroinstalace, ale také byl například dodatečně opravován detail soklu a svislé hydroizolace, kde došlo po realizaci základů a položení obvodových pásů k zásadní chybě, již dříve zmíněné.

Nyní stavba plynule pokračuj dále a stále více se přibližuje zdárnému konci a další fázi – nastěhování…[/two_thirds]
[one_third_last]

[/one_third_last]
[separator_dots]

Chcete podobnou stavbut? Neváhejte nás [big_button link=“https://tojako.cz/kontakt/“]KONTAKTOVAT[/big_button]