Rodinný dům Němčovice

 

Pozemek o rozloze více než 1000 m2 se nachází v mírném jihozápadním svahu na okraji obce. Nad ním pak rozlehlá pole, která nakonec kvůli přívalům dešťové vody z nich přitékající způsobila, že původní záměr s výstavbou byl pozastaven.

Na pozemku byl navržen přízemní rodinný dům s asymetrickou sedlovou střechou, půdorysně ve tvaru L, respektujícím tvar pozemku a orientaci ke světovým stranám. Jako součást objektu byla navržena i dvojgaráž, která byla opticky oddělena od hlavní hmoty domu proskleným spojovacím krčkem. Objekt je navržen v několika výškových úrovních, ve snaze kopírovat svažitost terénu. Tvarově byl dům navrhován rovněž s ohledem na požadavek investora využívat energii slunce a instalovat na střechy v maximální možné míře fotovoltaické panely.

Konstrukce domu je navržena s ohledem na energetické úspory tak, aby tepelná ztráta domu byla minimální a aby bylo využito v dostatečné míře i pasivní solární energie velkými prosklenými plochami na jih a západ.

Obvodové stěny jsou navrženy z jednopláštového zdiva z keramických broušených bloků tl. 500 mm s tepelnou izolací integrovanou do dutin těchto tvárnic. Vnitřní nosné stěny a příčky jsou rovněž z keramického zdiva. Objekt je založen na základových pasech, odstupňovaných podle sklonu terénu a výškových úrovní podlah v objektu. Střecha byla navržena jako dvouplášťová provětrávaná, s izolací vodorovné části stropu, která je tvořena spodní pásnicí dřevěných sbíjených vazníků. Tloušťka navrhované minerální izolace je minimálně 400 mm. Střecha je asymetrická sedlová 15 a 75°, s větší plochou otočenou k jihu a západu, nad částí objektu je dále střecha pultová. Návrh střech byl přizpůsoben z velké míry požadavku na instalaci FV panelů. Střešní krytina je navržena z falcovaného plechu, a to na všech střešních plochách.

Obytná část stavby je navržena jako objekt s velmi malou spotřebou energií, čehož je dosaženo jednak vytvořením dokonalé tepelně izolační a vzduchově izolační obálkou budovy (hodnoty prostupu tepla obvodových konstrukcí vyhovují minimálně doporučeným hodnotám dle ČSN 73 0540-2) a jednak instalovanými technologiemi (řízené větrání s rekuperací a fotovoltaické panely).

  • Typ:

    rodinný dům

  • Lokalita:

    Němčovice

  • Rok:

    2012