Stavba domu na zahradě

Máte, nebo se chystáte koupit pozemek, který je veden v katastru nemovitostí jako zahrada a zajímá vás, jestli se tu dá postavit dům a jak pozemek převést na „stavební parcelu“?

Stavební parcelou se pozemek se stává až ve chvíli, kdy je na něj, resp. Na stavbu na něm, vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení nebo ohlášení, do té doby je úplně jedno, jak je veden v katastru nemovitostí. Toto vás tedy tolik trápit nemusí, žádné změny na katastru se před procesem povolování nekonají.

Důležité pro možnost budoucí výstavby je to, zda je pozemek v územním plánu obce v území vhodném pro zástavbu. To je důležité před procesem plánování stavby domu zjistit. Může se totiž stát, že pozemek je mimo zastavitelné území obce, třeba v oblasti „rezerva pro bydlení“ nebo v nějaké oblasti, kde výstavba rodinného či rekreačního domu není povolena. Dokud si toto nezjistíte, nemáte jistotu, že pozemek je pro výstavbu vhodný, to i v případě, že v okolí jsou již stávající rodinné domy a jiné stavby.

Pokud by se stalo, že jste mimo území vhodné pro požadovaný stavební záměr, máte ještě pár možností – vyčkat, zda obec v dohledné době nenechá zpracovat nový územní plán nebo jeho změnu, zkusit si změnu územního plánu zajistit na vlastní náklady samy (což je ale poměrně dost obtížné časově i finančně), nebo se prostě s vysněným domem na tomto pozemku rozloučit. Ano, ještě je tu možnost černé výstavby, k tomu ale není vhodné nikoho nabádat.

Pokud mám tedy pozemek v zastavitelném území, už mohu být v klidu a přemýšlet o stavbě?

Ještě než se začnete těšit na skládání cihel a snít nad obkladačkami v nové koupelně, je dobré myslet i na to, že sice pozemek je v místě vhodném pro zástavbu, ale ještě je tu prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, která se týká pozemků a umisťování staveb na nich, Vyhl. 501/2006 Sb. Ve znění pozdějších přepisů. Tato vyhláška nám stanovuje další závazné požadavky plynoucí ze stavebního zákona a příslušných vyhlášek.

Problém může nastat třeba z hlediska přístupu na pozemek a budoucího sjezdu na komunikaci. Přístupová cesta může být nevyhovující z hlediska její šířky, provedení, vlastnictví pozemků apod. Připomínky může mít příslušný dopravní odbor, cesta musí být sjízdná i pro vozidla hasičské a zdravotní záchranné služby a vyjádření příslušných dotčených orgánů jsou také podmínkou pro úspěšné povolení stavby. To jsou věci, které se většinou ukážou až v průběhu předprojektové nebo projektové přípravy, ale je na to dobré myslet včas, aby nevznikl později zásadní problém a na pozemku jste si třeba ve finále nemuseli jen pěstovat brambory.

Co dělat, pokud mám pozemek vedený v katastru jako „zahrada“?

  • prověřit v územním plánu obce, zda je pozemek v zastavitelném území
  • prověřit možnost napojení budoucí nemovitosti na komunikaci a zřízení přístupové cesty
  • předjednat stavební záměr na příslušném stavebním úřadu a obci
  • zajistit si kvalitní projektovou dokumentaci a na jejím základě nechat stavbu povolit a postavit

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882