Pasivní domy – část 3.

2.    TEPELNÉ IZOLACE

 

Samozřejmostí pro pasivní domy je vytvoření dokonalé tepelně izolační obálky objektu. Z pohledu dnes používaných izolací se jedná až o extrémní tloušťky, kdy stěny se izolují i 30 cm tepelné izolace, do střešního pláště je vhodné použít až 40 cm izolace. Nesmí se zapomínat ani na podlahu na terénu a obvod domu ve styku se zeminou. Co se tloušťky týče, závisí také na použitém materiálu, protože některé mají lepší parametry i při menších dimenzích. Snahou je tedy použití co největší izolační vrstvy a co nejmenší tloušťky nosné konstrukce, aby výsledná tloušťka (zejména u stěn) nebyla příliš velká. Důležité je ale samozřejmě také zachování statické funkce konstrukce!

 

Obecně platí, že pro pasivní dům by měly být pro všechny obálkové konstrukce budovy hodnoty součinitele prostupu tepla menší než 0,15 W/(m2.K), pro střechu by tato hodnota měla být ještě menší, max. 0,12 W/(m2.K). Toho se dá dosáhnout poměrně snadno při rozumných tloušťkách izolací, ale je potřeba započítat také vliv tepelných mostů a vazeb, které v konstrukci vznikají. Zejména třeba v konstrukci střechy vliv krokví, latí  apod.

 


Obálku budovy ale netvoří jen stěny, střecha a podlaha na terénu, ale homogenita je narušena výplňovými konstrukcemi otvorů, tedy okny a dveřmi. A právě tyto konstrukce jsou nejslabším článkem v rámci tepelně izolační obálky budovy, protože nikdy nemají tak dobré parametry součinitele prostupu tepla jako konstrukce, ve kterých jsou osazené, navíc je důležité také správné napojení oken na obvodovou stěnu, aby nedocházelo ke vzniku zbytečných tepelných mostů. Zároveň jsou okna ale zdrojem tepelných zisků od slunečního záření, které je žádoucí využít. Proto je potřeba při návrhu oknům a dveřím věnovat velkou pozornost a nevybírat jen podle vzhledu, ale také nezapomínat na kritérium energetické.

 

 

Základní principy:

 

  • nadstandardní tloušťky tepelných izolací – samotný materiál není tak drahý ve srovnání s prací a dalšími materiály, které budou stejné pro běžný i pasivní dům, tedy lepidla, omítky, nátěry apod.
  • eliminace tepelných mostů a vazeb – zajistit již při samotném návrhu kompaktním tvarem budovy bez zbytečných výčnělků v konstrukci, důkladné obalení všech konstrukcí tepelnou izolací, dbát na dokonalé provedení připojovací okenní spár, provádění detailů.
  • kvalitní okna – s hodnotou Uw max. 0,8 W/(m2.K) a zasklení Ug do 0,6 W/(m2.K), použití tepelně izolačního trojskla
  • orientace hlavních prosklených ploch – na jih, případně jihovýchod nebo jihozápad, nelze ale zapomínat i na eliminaci nežádoucích tepelných zisků a navrhovat současně také vhodné zastínění, ať již v samotné konstrukci stavby různými přesahy konstrukcí, tak venkovními žaluziemi a roletami, které jsou ale samozřejmě finančně nákladnější.

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882