Pasivní domy – část 2.

Základní principy návrhu:

 

  1. KONCEPCE NÁVRHU A JEHO OPTIMALIZACE

 

Pro pasivní dům je velmi důležitá celková koncepce návrhu a optimalizace všech prvků již od samotného počátku navrhování. Jedná se zejména o tvar a velikost budovy, dispoziční řešení, výběr vhodného materiálu, technologií, orientace ke světovým stranám, velikost a rozmístění oken, návrh vytápění a větrání objektu. Toto vše se dá nejlépe měnit a optimalizovat při tvorbě studie a je potřeba tomuto návrhu věnovat dostatek času, protože právě toto je fáze, kdy je možné měnit nejvíce za nejméně peněz. U pasivního domu nelze jako u „běžného“ řešit věci až při realizaci, protože základem je dokonale promyšlený návrh včetně všech detailů.

 

  • kompaktní tvar budovy – faktor A/V – poměr ochlazovaných ploch budovy by měl být vzhledem k vytápěnému objemu co nejmenší – z tohoto hlediska je ideálním tvarem koule, z praktického hlediska se tomu pak nejvíce blíží krychle a nebo dispozičně vhodnější kvádr
  • jednoduché hmoty bez zbytečných konstrukčních složitostí – balkóny, arkýře, výčnělky apod. – prodražují a zpomalují stavbu a hlavně se podílejí na vzniku tepelných mostů a vazeb
  • bloková zástavba a omezení samostatně stojících budov – menší ochlazované plochy a vystavení nepříznivému klimatickému působení, možnost využití některých technologií společně pro více domů
  • orientace hlavní fasády na jih – bez stínění okolní zástavbou pro co největší množství solárních zisků, zejména v zimním období, samozřejmostí je ale také návrh stínící techniky pro omezení nežádoucích zisků a přehřívání objektů
  • dispoziční orientace místností vzhledem ke světovým stranám – pro co nejvíce tepelných zisků ze slunečního záření, důležitý je také vztah místností v domě a návrh takový, aby byly i rozvody pro větrání a vytápění co nejkratší a místa odběru TUV co nejblíže zdroji její přípravy

Napsal: ing. Jana Koláříková - TOJAKO ateliér

autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0011882