RD Chlum – realizace

[two_thirds]

Rodinný dům Chlum

Rodinný dům v Plzni pod kopcem Chlum, na svahu natočeném směrem k Bukovci

zastavěná plocha: 100 m2

velikost: 5+kk

sedlová střecha atypického tvaru

 

Popis:

Tvarově lehce atypický rodinný dům stojící na parcele s číslem evidenčním a tedy s omezenou zastavěnou plochou, do které bylo nutno dle požadavku stavebního úřadu se vejít.  I přes tento limit se podařilo navrhnout dvoupodlažní dům o velikosti 5+kk, kde ve spodní části je hlavní obytná zóna a soukromá ložnice rodičů, horní patro je celé pro děti majitelů, kde má každý z jejich 3 potomků vlastní pokoj. Dominantou domu je  obývací pokoj s kuchyňským koutem, částečně otevřený až do střechy, do kterého se vstupuje z centrální části domu a je tedy pomyslně rozčleněn i díky na část obývací s posezením a část jídelní s kuchyňským koutem.

Dům je navržen jako nízkoenergetický, tyto parametry jsou splněny nejen díky tepelně-izolační obálce domu, ale také díky systému řízeného větrání s rekuperací.

 

Údaje o stavbě:

říjen 2012

→  začátek stavebních prací na domě – výkopy  a terénní úpravy, základy, vodorovná hydroizolace spodní stavby

 

Spodní stavba:

Dům stojí v mírném svahu a bylo proto nutno provést rozsáhlejší výkop a zářez do svahu v jižní části stavby směrem k rozhledně Chlum. Svah bude ještě zpevněn v budoucnu opěrnou betonovou zídkou a odvodněním terénu směrem od objektu k této zídce. Objekt je založen na základových pasech. Spodní část byla vylita z monolitického prostého betonu do vyhloubených rýh. Nadzemní část základů a výškové dorovnání bylo provedeno z betonových bednících dílců s vloženou svislou výztuží a na závěr byly pasy probetonovány do potřebné výškové úrovně. V této fázi byly rovněž realizovány potřebné prostupy v základech a položení potrubí instalací vody, kanalizace, chráničky elektroinstalací a vytaženy nad úroveň budoucí hrubé podlahy pro následné dopojení svislých rozvodů v domě. Následně bylo provedeno bednění po obvodě, položení výztužných KARI sítí v ploše a navíc pod příčkami a nosnými stěnami a vybetonována podkladní betonová mazanina v tl. 150 mm (Pozn: někdy nesprávně označovaná jako „základová deska“, což ale z pohledu statiky není vhodný výraz, protože nosnou konstrukci tvoří základové pasy).

Po betonáži a technologické pauze byla položena vodorovná hydroizolace a zároveň protiradonová ochrana z SBS modifikovaných pásů pod nosnými stěnami a příčkami, v ploše bude pak položena později. Toto řešení se provádí z hlediska eliminace možného poškození hydroizolace v průběhu stavby, které samozřejmě hrozí. Hydroizolace byla správně provedena tak, že přes okraj desky byly pásy položeny s přesahem, aby bylo možno pak napojit svislou část hydroizolace spodní stavby. Tímto byla spodní stavba připravena pro další výstavbu.

 

listopad 2012 – prosinec 2012

→ zdění svislých nosných konstrukcí 1NP – obvodové zdivo z pórobetonových tepelně-izolačních bloků, vnitřní nosné stěny z vápenopískového zdiva

→ nosné ocelové konstrukce pro uložení stropních panelů a vytvoření konzoly stropu

→ montáž panelového pórobetonového stropu nad 1NP, železobetonové věnce a průvlaky s vloženými ocelovými válcovanými profily dle statického návrhu

→ zdění svislých nosných konstrukcí 2NP – obvodové zdivo z pórobetonových tepelně-izolačních bloků, vnitřní nosné stěny z vápenopískového zdiva

→ zastřešení objektu – pórobetonové stropní panely v celé ploše střechy, ztužení ve střešní rovině systémem věnců

 

Horní hrubá stavba:

Obvodové zdivo bylo navrženo ze „superizolačních“ pórobetonových bloků přesného zdění v tl. 500 mm, investor nakonec zvolil novinku na trhu v tl. 450 mm, takže se musely trochu přepočítat rozměry, což ale nebyl žádný velký problém. Vnitřní nosné zdivo je z vápenopískových bloků tl. 240 mm, toto vyšlo z požadavků statiky na konstrukční systém a navrženou, poměrně volnou, dispozici obytného prostoru otevřeného do stropu. Dalším konstrukčně náročnějším řešením bylo vykonzolování části domu u vstupu tak, aby po opláštění dům nabyl svého charakteristického a trochu atypického tvaru, konzola vynáší část druhého patra. Toto bylo vyřešeno konstrukcí z ocelových válcovaných profilů zabetonovaných do věnce v úrovni stropu a ztužení ve vodorovné rovině. V rámci provádění zděných konstrukcí bylo vystavěno schodiště, které je skládané z jednotlivých pórobetonových stupňů řezaných na míru danému prostoru a dle návrhu. Výhodou tohoto schodiště je jednak cena, jednak to, že je okamžitě pochozí a není tedy nutné budovat nějaké provizorní řešení po dobu stavby pro obsluhu dalšího patra. Schodišťové stupně jsou uloženy do schodišťové stěny v rámci zdění, částečně pak do ocelových válcovaných L profilů tam, kde by stěna vadila. Prostor pod schodištěm je celkem velkorysý a umožňuje další využití – jednak bude pod schodištěm WC pro 1NP, zbývající prostor bude sloužit v rámci technické místnosti pro umístění některých technologií. Ani metr čtvereční tak nepřijde nazmar!

Po vyzdění nosných stěn byl montován strop z pórobetonových stropních panelů tl. 200 mm, které byly ukládány jak na zdivo, tak částečně v místě konzoly pak vkládány do ocelových průvlaků. Stropní panely se už nepřebetonovávají, pouze se mezi ně v místě nosných stěn vkládá zálivová výztuž a po obvodě se provede z venku tepelně izolovaný pozední železobetonový věnec s předem připravenou výztuží z armokošů.

Po krátké technologické pauze se začalo se zděním nosných konstrukcí druhého patra, rovněž z pórobetonu a vápenopísku. Vnitřní příčky byly dozděny později. Na zdivo se pak zrealizoval pozední věnec a na něj uloženy opět stropní pórobetonové panely, které tvoří celou střešní plochu. Tento stropní, resp. střešní systém je výhodný z mnoha důvodů:

– rychlost – bezesporu největší výhoda tohoto systému

– cena – poměrně přijatelná ve srovnání s jinými typy stropů, případně i lehkou dřevěnou střešní konstrukcí

– panely jsou samy o sobě již tepelně-izolační, takže nemusí být taková vrstva tepelné izolace nad nimi

– navíc jako masivní konstrukce mají oproti klasické lehké dřevěné střeše mnohem lepší akumulační schopnosti a při konstrukci s provětrávanou střešní skladbou je vytvořeno klima mnohem příjemnější, než u klasického podkroví

– staticky jsou výhodné z hlediska vytvoření tuhé střešní roviny, panely mají malou plošnou hmotnost

 

Po zastřešení objektu a betonáži pozedních věnců byla dozděna atika a přes zimu byly práce dočasně pozastaveny.

 

 

jaro 2013 – léto 2013

střešní plášť – provětrávaná dvouplášťová střecha – tepelná izolace, pojistná hydroizolace, laťování a střešní krytina z asfaltových SBS modifikovaných pásů s minerálním posypem ukládaná na bednění

→ konstrukce z OSB desek na jižní fasádě domu pro vytvoření charakteristického tvaru domu a pro kotvení roštu fasády – v této konstrukci jsou zároveň vtipně schované okapní svody

→ fasáda – stěrkování a lepení perlinky jako ochrana zdiva před povětrnostními vlivy pod provětrávanou fasádou z velkoformátových desek

→  osazení plastových oken a uzavření hrubé stavby

→  realizace elektroinstalací a instalací zdravotechniky

→ realizace skladby čisté podlahy (doplnění vodorovné hydroizolace do plochy, podlahový polystyrén v podlaze 1NP, resp. kročejová izolace ve 2NP, podlahového topení a finální roznášecí vrstva z anhydritového potěru)

 

 

Po zimě se pokračovalo na střeše a konstrukci střešního pláště dle skladby navržené v projektu. Zateplení je realizováno z minerální izolace Multipor, která vytváří s pórobetonovými střešními panely v podstatě homogenní konstrukci. Izolace je navržena v potřebné tloušťce tak, aby odpovídala parametrům nízkoenergetického domu.  Střecha má provětrávanou mezeru nad pojistnou hydroizolací, tato mezera zajišťuje větrání střešního pláště a správné fungování. Větrací mezera je vytvořena dřevěnými latěmi, na které je pak ukládáno bednění z OSB desek, sloužících jako podklad pro střešní krytinu tvořenou asfaltovými pásy (vrchní pohledová vrstva s minerálním posypem).

Před realizací samotného střešního pláště byla ale nejprve vytvořena konstrukce pro dotvoření tvaru domu v jeho jižní části, sloužící jednak pro vytvoření přesahu střechy a jednak pro obvodový plášť. Nosná část této konstrukce je tvořena sbíjenými dřevěnými vazníčky po obou stranách, které byly následně opláštěny opět OSB deskami. Tato konstrukce zároveň vtipně skrývá okapní svody ze střechy. Podobná konstrukce bude v severní části domu u vstupu a dům získá svůj charakteristický tvar.

Fasáda domu je navržena z velkoformátových desky kotvených do dřevěného roštu. Do skladby pod provětrávanou mezerou nebyla navržena pojistná hydroizolace, jako ochrana před povětrnostními vlivy bylo provedeno přestěrkování zdiva a nalepení výztužné perlinky. Na stěny v této úpravě bude později realizován dřevěný rošt a kotveny fasádní desky.

V červnu byla osazena plastová okna z vícekomorových profilů v antracitové barvě. Bylo rovněž provedeno utěsnění připojovací spáry okna z vnitřní strany parotěsnícími pásky, z vnější strany pak naopak difúzně otevřenými, aby bylo zajištěno správné fungování pohybu případné vlhkosti konstrukcí a spárami.

Průběžně byly rovněž prováděny elektroinstalační a instalatérské práce dle projektové dokumentace a dle požadavků vzniklých až v průběhu stavby.

Při zdění nebyly provedeny prostupy pro potrubí vzduchotechniky, ty byly tedy dělány dodatečně dle projektové dokumentace, aby bylo možno pak realizovat rozvody VZT.

Dále se pak již pracuje na skladbě podlahy a podlahového vytápění a dalších částech stavby… Jede se dál![/two_thirds]
[one_third_last]

[/one_third_last]
[separator_dots]

Chcete podobnou stavbut? Neváhejte nás [big_button link=“https://tojako.cz/kontakt/“]KONTAKTOVAT[/big_button]